1. Forretningsbetingelser

1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål at beskrive betingelserne for samhandlen mellem kunden og YansaTech.

1.2 Forretningsbetingelserne gælder for alle typer aftaler mellem Parterne, såfremt kunden har accepteret Forretningsbetingelserne.

1.3 Såfremt der er uoverensstemmelse mellem Forretningsbetingelserne og en Hostingaftale eller databehandleraftale imellem Parterne, så vil Hostingaftalen og databehandleraftalen have forrang.

1.4 Salg af YansaTechs ydelser, services og produkter er primært rettet mod erhvervsdrivende. Såfremt en privatperson indgår en aftale med YansaTech er der i det følgende givet oplysninger om de forbrugervilkår, der er gældende for den pågældende aftale.

1.5 YansaTech forbeholder sig retten til at løbende foretage ændringer i Forretningsbetingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at de opdaterede og gældende Forretningsbetingelser altid er tilgængelige på YansaTechs hjemmeside. Hvis en ændring anses for at være væsentlig, vil forbrugere blive orienteret om ændringen med 30 dages varsel.

2. Definitioner

2.1 ”Forretningsbetingelser” er defineret som nærværende forretningsbetingelser.

2.2 ”YansaTech” er en forkortelse for Yansa tech ApS, CVRnr. 41636823.

2.3 “Partnere” definerer de samarbejdspartnere som YansaTech benytter til levering af Løsninger.

2.4 ”Løsning” definerer de ydelser, services og produkter, som YansaTech leverer til kunden.

2.5 ”Parterne” benyttes som fællesbetegnelse for kunden og YansaTech.

2.6 ”Hostingaftale” anvendes, når der refereres til en serveraftale mellem Parterne.

2.7 ”Abonnementsaftale” anvendes for køb foretaget igennem YansaTechs hjemmeside, hvortil der ikke er udformet en separat underskrevet Hostingaftale.

2.8 ”Trafik” betegner internetbaseret trafik til og fra kundens Løsning, som leveres via YansaTechs og partneres infrastruktur og internetforbindelse.

3. Betalingsbetingelser

3.1 Generelt

3.1.1 Vederlaget for kundens Løsning betales netto inden 10 dage, medmindre andet er specificeret.

3.1.2 Såfremt kunden opgraderer et produkt, skal kunden betale prisdifferencen for det oprindelige produkt og det opgraderede produkt, i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste faktureringsperiode, vil det opgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Opgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre opgraderingen indebærer en manuel proces fra YansaTechs side.

3.1.3 Såfremt kunden nedgraderer et produkt, skal kunden fortsat betale prisen for det oprindelige produkt i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste faktureringsperiode vil det nedgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Nedgraderingen skal foretages senest 30 dage inden næste faktureringsperiode påbegyndes. Nedgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre nedgraderingen indebærer en manuel proces fra YansaTechs side.

3.2 Rykkerskrivelser

3.2.1 Såfremt kunden overskrider YansaTechs betalingsfrist, er yansaTech berettiget til at sende 1. rykker 10 dage efter betalingsfristen og 2. rykker 20 dage efter betalingsfristen. Hvis betalingen stadig ikke er YansaTech i hænde efter 30 dage fra betalingsfristen, er YansaTech berettiget til at suspendere kundens produkter, samtidig med at kravet videresendes til inkassoinddrivelse. Ved alle betalingsforsinkelser er YansaTech berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerskrivelser. Kunden får ikke refusion for perioder med suspendering, hvis disse skyldes kundens manglende betaling.

3.3 Forbrug

3.3.1 Såfremt en Løsning har en tilknyttet trafikpakke skal trafikforbrug ske i overensstemmelse med denne. Et evt. væsentligt overforbrug af trafik vil blive efterfaktureret til YansaTechs gældende priser.

4. Priser og gebyrer

4.1 Alle YansaTechs priser er oplyst i danske kroner og inkl. moms.

4.2 YansaTech tager forbehold for tastefejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra underleverandører.

4.3 YansaTech kan regulere alle priser og gebyrer med minimum en måneds varsel. Kunden er forpligtet til at betale den regulerede pris, men kan dog vælge at opsige aftalen skriftligt i henhold til de gældende opsigelsesvarsler. En varslet prisændring vil træde i kraft fra den næstkommende abonnementsperiode.

4.4 Såfremt forhold uden for YansaTechs kontrol indtræffer, herunder lovmæssige eller retslige forhold, er YansaTech berettiget til at foretage prisforhøjelser uden varsel. Ved stigende energi-udgifter, forbeholder YansaTech sig ret til at pålægge en tilsvarende energiafgift til dækning af de øgede energiudgifter. Sådanne prisstigninger og afgifter skal varsles overfor kunden, med minimum en måneds varsel.

5. Oprettelse


5.1 Oprettelsesprocessen

5.1.1 YansaTech påbegynder oprettelsen af Løsningen umiddelbart efter at have modtaget kundens bestilling. Kundens almindelige fortrydelsesret stopper i forbindelse hermed.

5.1.2 Betaling for fejlbestilte Løsninger vil ikke blive tilbagebetalt.

5.2 Privatpersoner

5.2.1 YansaTechs produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at YansaTech påbegynder oprettelsesprocessen straks efter samtykke er modtaget. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §18, stk. 1 stopper ved registrering af ydelsen i medfør af samme lovs §18, stk. 2, nr. 3.

5.3 Aftaleforhold

5.3.1 Kunden vil få tilsendt en bindende ordrebekræftelse, når YansaTech har accepteret bestillingen.

5.3.2 For at etablere en aftale hos YansaTech, forudsættes det, at kunden er myndig, besidder en gyldig accept fra en myndig værge eller er et registreret selskab. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan en aftale ikke etableres.

6. Kundens ansvar

6.1 Generelt

6.1.1 Kunden er forpligtet til at overholde god skik og orden ved anvendelsen af YansaTechs og Partneres netværk og servere. God skik og orden betyder bredt fortolket, at kunden ikke må benytte YansaTechs ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis kunden er usikker på om en handling på Løsningen er tilladt, er det kundens ansvar at kontakte YansaTech og bede om anvisnger herom.

6.2 Stamdata og tilladelser

6.2.1 Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for YansaTech, så adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige.

6.2.2 Kunden er indforstået med at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med, at YansaTech ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information som kunden udsender fra Løsningen, og at det udelukkende er kundens ansvar at sikre, at det data, som kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler.

6.2.3 Kunden er forpligtet til at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser fra enhver relevant tredjepart og offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af Løsningen, der stilles til rådighed af YansaTech og Partnere.

7. Særlige vilkår for visse produkter og tjenesteydelser

7.1 E-mailplatform

7.1.1 Det er ikke tilladt at benytte en emailplatform til distribuering af nyhedsbreve, som SMTP server for websites eller til afsendelse af andre former for automatisk genererede e-mails. En overtrædelse heraf kan resultere i lukning eller suspendering af kundens mailkonto.

7.2 Backup-produkter

7.2.1 YansaTech foretager backup af de mellem Parterne aftalte data. Som udgangspunkt er backup ikke en del af kundens Løsning, medmindre dette fremgår specifikt af aftalen.

7.3 Design og programmering

7.3.1 Alle design og programmeringsopgaver udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. YansaTech kan aldrig drages til ansvar overfor kundens eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden YansaTechs accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug

8. Håndtering af ulovligt eller krænkende indhold

8.1 YansaTechs reaktionsmuligheder

8.1.1 Som hostingudbyder stiller YansaTech en Løsning til rådighed, som muliggør, at kunden kan opbevare og formidle sine data. Kunden har som udgangspunkt fri dispositionsret over egne data og selve Løsningen, og kunden har det fulde ansvar for, at der ikke findes indhold på Løsningen, der er lovstridigt eller krænker en tredjeparts rettigheder.

8.1.2 Såfremt en kunde opbevarer, offentliggør eller linker til tekster, billeder, filmklip, lydfiler eller enhver form for informationer, som YansaTech med rimelig grad af sandsynlighed kan vurdere er ulovligt eller strider mod en tredjeparts rettigheder, forbeholder YansaTech sig retten til – uden varsel – at suspendere kundens løsning, uden at blive erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som kunden måtte lide som følge af suspenderingen.

8.2 Henvendelse fra tredjemand

8.2.1 Såfremt YansaTech modtager en henvendelse fra en tredjepart, som angiver, at der findes lovstridigt indhold på en kundes Løsning, vil YansaTech informere den pågældende kunde om henvendelsen.

8.2.2 For at sikre sig ansvarsfrihed er YansaTech forpligtet til at vurdere, om det anfægtede indhold er lovstridigt eller krænker en tredjeparts rettigheder (E-handelslovens § 16). Ved vurderingen vil YansaTech så vidt muligt udbede sig og inddrage relevant juridisk dokumentation, som f.eks. en kendelse, domstolsafgørelse eller bevis for ejerskab af rettigheder.

8.2.3 Hvis YansaTech i sådan sammenhæng og med rimelig grad af sandsynlighed kan konstatere, at en kundes Løsning indeholder materiale, der er lovstridigt eller krænker dokumenterede rettigheder, er YansaTech berettiget til at suspendere den pågældende kundens Løsning uden at blive erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som kunden måtte lide som følge af suspenderingen.

9. YansaTechs rettigheder

9.1 YansaTech har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre produkter fra sine pris-og produktlister.

9.2 YansaTech er berettiget til at vurdere, hvorvidt kunden benytter YansaTechs produkter efter hensigten. Såfremt kunden overbelaster sin Løsning i en sådan grad, at det påvirker YansaTechs eller Partneres platform uhensigtsmæssigt, kan YansaTech til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende Løsning uden varsel. YansaTech bestræber sig altid på at kontakte kunden, med henblik på at justere kundens forbrug eller tilbyde kunden en alternativ Løsning. Såfremt kunden ikke ønsker at justere forbruget eller acceptere en alternativ Løsning, er YansaTech berettiget til at opsige kundens Løsning med en måneds varsel fra d. 1. i en måned. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes af YansaTechs opsigelse grundet ovenstående omstændigheder, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

9.3 Hvis en Løsning benyttes til udsendelse af spam, phishing el.lign. forbeholder YansaTech sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til produktet uden varsel, indtil problemet er udbedret. Dette er også gældende selv om ejeren af produktet ikke er bekendt med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det.

9.4 YansaTech vil løbende vurdere funktionen af scripts/programmer/data på Løsningerne, som eventuelt kan belaste servere eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan YansaTech til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende løsning. Dette vil, såfremt det er muligt, almindeligvis foregå i samråd med kunden.

9.5 I tilfælde hvor YansaTech vurderer, at komponenterne i kundens Løsning er forældede og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, kan YansaTech til enhver tid lukke for adgangen til den pågældende Løsning. Dette vil dog normalt foregå i samråd med kunden.

9.6 YansaTech forbeholder sig ret til at opsige en kundes igangværende Løsning med 30 dages skriftligt varsel. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes som følge af YansaTechs opsigelse, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

9.7 I tilfælde af ændringer i lovgivningen eller de i medfør af denne udstedte regler og tilladelser, samt ved pålæg om ændringer fra en myndighed kan YansaTech uden varsel ændre kundens rettigheder og pligter ifølge betingelserne, uden at kunden herved har krav på nogen form for kompensation.


10. YansaTechs ansvar

10.1 YansaTech kan ikke holdes ansvarlig for at kontrollere validiteten af evt. genskabte data. YansaTech er ikke erstatningsansvarlig for tab, såfremt kundens data ikke kan genskabes fra backup grundet manglende validitet af disse.

10.2 YansaTech er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til/fra kunden fra Løsningen eller som følge af kundens tab af personlige data eller software. YansaTech kan ligeledes heller ikke holdes erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. Ovenstående ansvarsfritagelser er ugyldige såfremt tabet skyldes YansaTechs forsætlige eller groft uagtsomme handling.

10.3 YansaTech og Partnere kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader over for den anden Part eller tredjemand, herunder dennes koncernselskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenter, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos YansaTech.

10.4 YansaTech tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. YansaTech er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Sådanne driftsafbrydelser vil så vidt muligt blive varslet forinden.

11. Overdragelse af rettigheder

11.1 Parterne er gensidigt berettiget til at overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen, herunder brugsretten til de leverede ydelser, helt eller delvist til koncernforbundne selskaber. Overdragelsen må ikke stille nogen Parter økonomisk eller forretningsmæssigt dårligere end de var forud for overdragelsen.

11.2 YansaTech kan ikke uden kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Abonnementsaftalen til tredjemand. Kunden kan ikke nægte at afgive samtykke uden en saglig grund.

12. Opsigelse

12.1 Servere

12.1.1 En serveraftale bliver automatisk forlænget. En serveraftale kan opsiges skriftligt med 30 dages varsel fra inden serveraftalens udløb.

12.2 Abonnementsaftaler

12.2.1 Som udgangspunkt faktureres onlinebestillinger 6 eller 12 måneder forud og fornys automatisk, medmindre kunden opsiger Abonnementsaftalen senest 30 dage inden abonnementsperiodens udløb.

12.3 Generelt

12.3.1 YansaTech refunderer ikke betalinger, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

12.3.2 Alle opsigelser skal ske skriftligt.

12.3.3 En opsigelse er først gyldig, når YansaTech skriftligt har bekræftet opsigelsen.

12.4 Privatpersoner

12.4.1 Privatpersoner kan opsige en Abonnementsaftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Hvis en Abonnementsaftale er gået ind i en ny periode og kunden ønsker at opsige sit produkt, vil dette være muligt med én måneds varsel og et eventuelt overskydende beløb kan refunderes, såfremt det ønskes. Der bliver pålagt et håndteringsgebyr, hvis kunden benytter sig af muligheden for refundering.

13. Auditering

13.1 I tilfælde af at en underleverandør gennemfører et audit f.eks. i forbindelse med licensoptælling, kræver YansaTech administrativ adgang til kundens systemer. En sådan adgang skal kunne tildeles inden for 24 timer. Kunden skal kun tillade YansaTech denne administrative adgang, såfremt YansaTech kan fremvise dokumentation på indkaldelse til det pågældende audit.

13.2 Såfremt en kunde har brudt med licensregler fastlagt af YansaTech eller en af YansaTechs underleverandører og dette resulterer i, at kunden ifalder et erstatningsansvar, vil kunden blive faktureret efter gældende licensbetingelser. Såfremt kunden ikke overholder gældende licensregler, og YansaTech som følge heraf pålægges at betale et underlicensing fee til en underleverandør, vil det pågældende beløb blive viderefaktureret til kunden. Ligeledes vil tid forbrugt i forbindelse med det pågældende audit også blive viderefaktureret til kunden.

14. Misligholdelse

14.1 Parterne har ret til at ophæve aftalen ved den modstående Parts væsentlige misligholdelse af aftalen. Kunden kan ligeledes ophæve aftalen, såfremt den leverede Løsning lider af mangler, og disse mangler ikke inden for rimelig tid er afhjulpet af YansaTech.

14.2 Ved en af Parternes misligholdelse, skal den misligholdende Part ved skriftligt påkrav have 30 dage til at ophøre med at misligholde. Dette er dog ikke gældende ved betalingsforpligtelser eller forhold af en sådan karakter, at de ikke kan oprettes eller ophøre.

14.3 Såfremt aftalen ophæves som følge af YansaTechs misligholdelse, er kunden berettiget til at få udleveret alt data tilhørende kunden som YansaTech er i besiddelse af.

14.4 YansaTech kan skriftligt hæve aftalen over for kunden, såfremt kunden har undladt at betale en fremsendt faktura, og ikke efter afsendelsen af rykkeren har indbetalt det skyldige beløb inklusiv renter og gebyrer.

14.5 Hvis YansaTech lukker en YansaTech-forhandlers konto, fordi forhandleren har misligholdt aftalen, så forbeholder YansaTech sig retten til at udlevere data fra enhver løsning til den retmæssige ejer af domænet.

15. Erstatning

15.1 Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er begrænset til løsningsvederlaget.

15.2 YansaTech er ikke ansvarlig for følgende former for tab:

16. Behandling af persondata

16.1 Som led i YansaTechs levering af Løsningen, foretager YansaTech behandling af eventuelle persondata, som kunden overlader til YansaTech. Betingelserne for denne behandling reguleres af en databehandleraftale, der indgås mellem Parterne. Kunden kan rekvirere samt indgå YansaTechs databehandleraftale ved at kontakte YansaTech.

16.2 YansaTech er forpligtet til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.

17. Fortrolighed

17.1 Parterne forpligter sig til at behandle al information omhandlende hinandens forhold, fortroligt. Derudover forpligter Parterne sig til ikke at videregive sådan fortrolig information til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra den modstående Part og kun at anvende fortrolig information til det formål, der er beskrevet i aftalen.

17.2 Som fortrolig information anses enhver information om parternes virksomhed, herunder Parternes samarbejdspartnere, eller forretningsforhold, som Parterne har opnået kendskab til igennem deres samhandel, med undtagelse af oplysninger der er offentliggjort af Parterne.

17.3 Parterne er berettiget til at videregive oplysninger til myndighederne om den modstående Part, til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. Den modstående Part er forpligtet til at udlevere de fortrolige oplysninger i et så begrænset omfang som muligt, dog uden på nogen måde at omgå danske myndigheders krav.

17.4 Fortrolige informationer, som er overgivet til kunden forud for tidspunktet for tiltrædelse af disse forretningsbetingelser, er omfattet af fortrolighedsforpligtelsen, som ligeledes vil gælde efter ophør af Parternes indbyrdes aftaleforhold.

18. Force majeure

18.1 Ingen af Parterne skal i henhold til aftalen anses for ansvarlig overfor den modstående Part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor Partens kontrol, og som Parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

18.2 Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for YansaTech udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

18.3 Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftligt meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure situationen er indtrådt.

18.4 Den Part, der ikke er ramt af force majeure, er berettiget til at annullere aftalen, såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. En sådan annullering pålægger begge Parter at tilbagelevere hvad de har modtaget fra den anden Part snarest muligt, og der består derefter ingen yderligere krav mellem Parterne.

18.5 Tilfælde af force majeure kan være lynnedslag, oversvømmelser, naturkatastrofer, manglende eller forsinket myndighedsgodkendelse, regeringsindgreb, krigshandling, ildebrand, væbnet konflikt, terrorisme, oprør, arbejdsnedlæggelse, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt YansaTechs egne medarbejdere og eventuelle underleverandører.

19. Automatisk kortbetaling

19.1 Aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betalinger af abonnementer på produkter og ydelser leveret af YansaTech sker ved automatisk overførsel af fakturabeløbet fra kundens betalingskort til YansaTech. Tilmelding til automatisk kortbetaling sker under bestillingen, eller efterfølgende gennem kontrolpanelet. Kunden modtager en faktura pr. e-mail når der automatisk trækkes penge fra kundens konto, som følge af en bestilling.

19.2 Ved indgåelse af aftale om automatisk kortbetaling accepterer kunden, at fakturabeløbet forfalder til betaling samme dag, som fakturaen udstedes.

19.3 Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er gældende og at betalingskortoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende, som kan forhindre automatisk kortbetaling. Opdatering eller sletning af betalingskortoplysninger foretages i kontrolpanelet på YansaTech. Hvis kunden er tilmeldt automatisk kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (eksempelvis hvis kortet er spærret, eller kunden afviser betalingen etc.), vil YansaTech fremsende en faktura på normalvis via e-mail. Fakturaens forfaldsdato vil være fastsat til fakturaens udstedelsesdato. Såfremt kunden undlader at betale fakturabeløbet, er YansaTech berettiget til at fremsende en rykker til kunden. Kunden hæfter for alle betalinger, der gennemføres automatisk og YansaTech er berettiget til at pålægge rykkerskrivelser gebyrer. Såfremt kunden ikke betaler efter afsendelse af rykkere, er YansaTech berettiget til at lukke kundens Løsning, hvorefter YansaTechs betingelser for misligholdelse indtræder.

20. Værneting

20.1 Nærværende Forretningsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

20.2 Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge at finde en mindelig løsning på konflikter og bestræbe sig på at gøre det på en sådan måde, at Parternes anden produktion og andre ydelser ikke berøres heraf.

20.3 I mangel af mindelig løsning efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og bindende ved voldgift efter reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut eller ved en dansk retsinstans efter YansaTechs valg.

21. Klage

21.1 Hvis kunden ønsker at indgive en klage til YansaTech, kan dette ske ved at sende en e-mail til info@YansaTech.dk.